ರಾಜೈವ ಯುಗಮುಚ್ಯತೇ - ಮಹಾಭಾರತ
ಅರ್ಥ : ರಾಜನನ್ನೇ ಯುಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ಅಂದರೆ ರಾಜನು ಹೇಗಿರುವನೋ ಅದರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ-ಕೆಟ್ಟ ಯುಗವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !