ಹಿಂದೂಗಳು ಗೋವಾದ, ರಾಮನಾಥಿಯಲ್ಲಿನ, ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. - ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜೋಶೀ,ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, ಗೋವಾ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !