ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇದ್ದರು. ಈಗ ೮೯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ೮೦ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ದೇಶವಿಲ್ಲ ! (ಸಾವರಕರ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೇ ೨೦೧೦)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !