ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ - ೮.೫.೨೦೧೬

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ 
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು 
ನಾಗರಿಕರೇ, ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆತಂತೆ 
ನೀವೂ ಮರೆತು ಅವರಂತೆ ಕೃತಘ್ನರಾಗಬೇಡಿರಿ !

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಾಸುದೇವ ಚಾಪೇಕರ ಬಲಿದಾನದಿನ - ೮.೫.೨೦೧೬