ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು (ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು) ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿ (ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ) ಏನು ಮಾಡುವನು ? ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ! - (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !