ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ

 ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥಿ 
(೧೦.೫.೨೦೧೬)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ