ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ  
(೩೧..೨೦೧೬)
ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಸಂತ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ