ಹಿಂದೂಗಳೇ, ತಮ್ಮೆದುರು ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಛ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಛ. ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರಕರ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆದರ್ಶ ವಿರಬೇಕು !


No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಹಿಂದೂಗಳೇ, ತಮ್ಮೆದುರು ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಛ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಛ. ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರಕರ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆದರ್ಶ ವಿರಬೇಕು !