ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ (೨೦..೨೦೧೬)

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ