ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಹೊರತು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ !

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಹೊರತು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಭಾವನೆ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಚ್ಚ ಆದರ್ಶದ ಪಾಲನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. - ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಹೊರತು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ !