ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ

(೧೭..೨೦೧೬)
ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜಯಂತಿ