ಇತರ ಪಂಥೀಯರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

. ಇತರ ಪಂಥೀಯರ ಕಾರ್ಯ (ಭಾವನೆಯ ಸ್ತರ)
ಇತರ ಪಂಥೀಯರ ಕಾರ್ಯವು ಭಾವನೆಯ ಸ್ತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಮಾಯೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದ ಕಾರ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ತರಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರ ಇವುಗಳ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರ


ಮೂಷೋ ನ ಶಿಶ್ನಾಧ ವ್ಯದನ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಃ ಸ್ತೋತಾರಂ ತೇ ಶತಕ್ರತೋ|
ಸಕೃತ್ಸು ನೋ ಮಘವನ್ನಿಂದ್ರ ಮೃಳಯಾಧಾ ಪಿತೇವ ನೋ ಭವ||
- ಋಗ್ವೇದ, ಮಂಡಲ ೧೦, ಸೂಕ್ತ ೩೩, ಋಚಾ ೩
ಅರ್ಥ : ಹೇ ಇಂದ್ರನೇ, ಇಲಿಯು ದಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ನಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಧನಿ ಇಂದ್ರನೇ, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆದೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಕನಾಗು.
ವಿವರಣೆ: ಇಲಿಗಳು ದಾರಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ನಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ‘ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.’ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರಜಪ ವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ೧೦೮ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. - .ಪೂ. ಪರಶರಾಮ ಪಾಂಡೆ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ದೇವದ, ಪನವೇಲ್.

ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ! ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.


೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರಂದು ದೇವದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದ  ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಎದುರು ಕುಳಿತು, ಸಾಧಕರು ಅಲ್ಪೋಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ತಿನಿಸು ತಿನ್ನುವುದು ಮುಂತಾದ ತಪ್ಪು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕಲಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ತತ್ತ್ವಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದು !

ಆಂಗ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಮಗೆ ಎರಡು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಚ್ಚಾಟ, ಹೊಡೆದಾಟದಿಂದ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಗಳಿಸಲು   ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಇವೆರಡೂ ವಿಷಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ,
- ದಾದೂಮಿಯಾ
(ಆಧಾರ : ಧರ್ಮಭಾಸ್ಕರ ಹೊಸವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ವಿಶೇಷಾಂಕ, ಮೇ ೨೦೧೩)

ಸನಾತನದ ವ್ಯಾಪಕ ಕುಟುಂಬ

ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿವಾಹ-ವಿಚ್ಛೇದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನದ ವ್ಯಾಪಕ ಕುಟುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.
. ಪೂ. ಡಾ. ಪಿಂಗಳೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೌ.ಮಧುವಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ೧೯ ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವೈದೇಹಿ ಹೀಗೆ ಇವರು ಮೂವರದ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪೂ.ಡಾ.ಪಿಂಗಳೆಯವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಡಾ. (ಸೌ.) ಮಧುವಂತಿಯವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈದೇಹಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇವಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಡಾ. (ಸೌ.) ಮಧುವಂತಿಯವರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದರು.

ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರ

ಮೂಷೋ ನ ಶಿಶ್ನಾಧ ವ್ಯದನ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಃ ಸ್ತೋತಾರಂ ತೇ ಶತಕ್ರತೋ |
ಸಕೃತ್ಸು ನೋ ಮಘವನ್ನಿಂದ್ರ ಮೃಳಯಾಧಾ ಪಿತೇವ ನೋ ಭವ ||
- ಋಗ್ವೇದ, ಮಂಡಲ ೧೦, ಸೂಕ್ತ ೩೩, ಋಚಾ ೩
ಅರ್ಥ : ಹೇ ಇಂದ್ರನೇ, ಇಲಿಯು ದಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಧನಿ ಇಂದ್ರನೇ, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆದೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಕನಾಗು.
ವಿವರಣೆ : ಇಲಿಗಳು ದಾರಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತಾ ಕ್ರಾಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ‘ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.’ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ೧೦೮ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. - .ಪೂ. ಪರಶರಾಮ ಪಾಂಡೆ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ದೇವದ, ಪನವೇಲ್.

ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ (ಆರಂಭ: ನವೆಂಬರ್ ೪)

. ತಿಥಿ : ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
. ಪೂಜೆ : ತುಳಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ (ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯ) ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು. ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತೇ ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು, ಎಂದಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ?

ಜಯಲಲಿತಾ ಇವರು ೧೯೯೧ ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ೩ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು; ಆದರೆ ಕೇವಲ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ೬೫ ಕೋಟಿ ೮೬ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು’.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವೇ ಮುಖ್ಯ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವುದು !

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಶಾರೀರಿಕ ಅಸೌಕ್ಯಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಮಾನಸಿಕತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರರು ನೀಡುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ರೋಗವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಔಷಧಿ ಬೇಡಎಂಬಂತೆ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅಲೋಪಥಿಯ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಯ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವೇ ಮುಖ್ಯ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರುವುದು.’ - ಡಾ.ಆಠವಲೆ

ಆಯುರ್ವೇದಿಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ !

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಲೆಎಂದರೆ, ‘ವೀಳ್ಯದೆಲೆ’. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕನುಸಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕನುಸಾರ ಅದರ ಗುಣ-ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮಹತ್ವ
ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ, ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯಿರಲಿ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆಗಳು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ! ಎಲೆಅಡಿಕೆಯ ತಿಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಭೋಜನ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೋಜನ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು’, ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಧಕರೇ, ‘ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ’ ಉಪಕ್ರಮದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸನಾತನ-ನಿರ್ಮಿತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ತಳಮಳದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧಕರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃತಿ ಮಾಡಿ !

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ರಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೈತನ್ಯದ ಭಂಡಾರವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಾಧಿಷ್ಠಿತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸನಾತನ-ನಿರ್ಮಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಲು ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಎನ್ನುವ ಈ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಇತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೊರೆತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿರಿ !

ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರದ ಅಂತರ್ಗತ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಆಗುವ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ರೈಲ್ವೇ ಆಡಳಿತದ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ !

(ಪೂ.) ಸೌ. ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ
. ರೈಲಿನ ಟಿಕೇಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಾಗ
ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ೪೮ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಟಿಕೇಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಕೇಟಿನ ಪೂರ್ಣಹಣ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಆರಂಭವಾಗುವ ೪೮ ಗಂಟೆಯಿಂದ ೬ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಟಿಕೇಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಕೇಟಿನ ಶೇ.೨೫ ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೇಟು ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ೩೦ ರಿಂದ ೧೨೦ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದಿಂದ ಟಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ೫೦ ರಿಂದ ೧೫೦ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಅನ್ನು ಟಿಕೇಟಿನ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶೇ.೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಕು. ಆಶಾ ಹಿರೇಮಠ (೨೪ ವರ್ಷ) !

ಕುಆಶಾ ಹಿರೇಮಠ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ತರಬೇತಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ೧೨.೧೦.೨೦೧೪ ರಂದು ಕು.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟಾಯಿತು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸನಾತನದ ಸಂತರಾದ ಪೂಜನೀಯ ಸತ್ಯವಾನ ದಾದಾರವರ ಶುಭಹಸ್ತ ಗಳಿಂದ ಕು. ಆಶಾ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

‘ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಳಮಳದಿಂದ ಮಾಡುವ ಶೇ.೫೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿದ್ದು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಾಲಸಾಧಕ ಚಿ. ರಘೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯ (೫ ವರ್ಷ) !

ಚಿ. ರಘೋತ್ತಮ
ಆಚಾರ್ಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು : ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀ.ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌ.ರೋಚನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಮಗ ಚಿ. ರಘೋತ್ತಮನು ಸಾಧಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಊಟ ಆದ ನಂತರವೇ ಸ್ವತಃ ಊಟ ಮಾಡುವುದು : ಶ್ರೀ. ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನಾ ಮೇಳದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಊಟ ಆದ ನಂತರವೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನು. ‘ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ನಂತರ ಊಟಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

೫೦ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಲ್ಲವೇ ?

೨೨.೧೧.೨೦೧೪ ರಿಂದ ೪..೨೦೧೫ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆsವಿಯರ ಶವಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಾರಂಭದ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ೫೦ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು’. 
- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗೋವಾ.

‘ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರರು ಹೇಳುವುದು

ಕುಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದೇವಕರ
ಕು.ಕನಕ (ಕುಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಕರ) ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ.ಪೂ.ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವಳು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವಳ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಿ ಕೇಳಿದಳು. (ಕನಕ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅವಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ.ಪೂ.ಡಾಕ್ಟರರು ಸಹಿ (‘ಆಟೋಗ್ರಾಫ್’) ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದಳು.) ಆಗ ಪ.ಪೂ. ಡಾಕ್ಟರರು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಡಬಲ್) ಸಹಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ವಹಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವ ಹಿಂದೂವಾಹಿನಿಗೆ ತಾವೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ?

ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕೊಡಬಹುದು.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಾಗುವ ಆಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂವರ್ಧನೆಯಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಫುಟೇಜ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ  ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ, ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ, ದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ ?

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರವಾಸೀತಾಣಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೀತಾಣವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪುರೋಹಿತರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ.

ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ !

ಸೂಚನೆ : ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕು.
ಫಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ
. ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಜಿಹಾದಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ !
ಬಂಗಾಲದ ಬರ್ಧಮಾನದಲ್ಲಾದ ಬಾಂಬ್‌ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಎಂದು ಬಾಂಬ್‌ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆರಕ್ಷಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಸಂತರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೇವಲ ಭವ್ಯದಿವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ!

(ಪೂ.) ಡಾ. ಚಾರುದತ್ತ
ಪಿಂಗಳೆ
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಓರ್ವ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಧೂಳು, ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮೋಜು-ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

೧೬ ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಂದ ಬಿಲಾವಲ ಭುಟ್ಟೋ ಇವರ ಜಾಲತಾಣ ಹ್ಯಾಕ್ !

ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ !
ನವ ದೆಹಲಿ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಿಲಾವಲ ಭುಟ್ಟೋನ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ೧೬ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನ ಕೈವಾಡವಿದೆ, ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯುವಕನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಗಾನ್ ಈ ಉಪ ನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭುಟ್ಟೋವಿನ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಬಿಲಾವಲನ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು, ಎಂದು ಈ ಯುವಕನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಹಣ ಇಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜೇಟ್ಲಿಯವರು ಘೋಷಿಸಲಿ! -ಡಾ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಡಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ,
ಇದರರ್ಥ ಇತರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ?
ಸಂಭಾಜಿನಗರ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ ಜೇಟ್ಲಿಯವರು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾಜಪ ನಾಯಕ ಡಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾದ ಭಾಜಪದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ ಪರ್ರೀಕರರಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ !

ದೈನಿಕ ತರುಣ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಾಗರ ಜಾವಡೆಕರ ಇವರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಅಯೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ ಪರ್ರೀಕರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಗುತ್ತಾ ನೀನು ಸನಾತನದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಿಯಾ?’ ಎಂದು ಶ್ರೀ. ಸಾಗರ ಜಾವಡೆಕರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದೆ.

ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ೪ ಘಟನೆಗಳಾದರೂ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ನ ಉಗ್ರರಿಲ್ಲ !
ನವ ದೆಹಲಿ : .ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರವರು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಐ.ಎಸ್. .ಎಸ್.ನ ಉಗ್ರರಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖ ಹುಡುಗರು ಐ.ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ಓಮರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುವರು ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸರಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನು ತಖ್ತ--ಸುಲೆಮಾನ, ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಐ.ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ಉಗ್ರರಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. - ಸಂಪಾದಕರು)

ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ !

.ಎಸ್..ಎಸ್.ನಿಂದ ಪೋಪ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ (ರೋಮ್) : .ಎಸ್. .ಎಸ್.ವು ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಮೇಲೆ  ಐ.ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ಧ್ವಜ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್‌ನ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. .ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ವಿಚಾರಸರಣಿಗನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಸ್ತರ ವಂಶದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಐ.ಎಸ್..ಎಸ್.ನ ಗುರಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನ ಮೇಲಿದೆ. ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರರ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಯುರೋಪ್‌ನ ಕೆಸ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವಸಾಹತು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಹಾದಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ರೋಮ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಐ.ಎಸ್. .ಎಸ್.ನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಯುವತಿಯರು ಹಾಕುವ ಬಿಗುವಾದ ಉಡುಪುಗಳೇ ವಾಸನಾಂಧರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ !

ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿಕೆ,
ಧಾರವಾಡ : ಯುವತಿಯರು ಹಾಕುವ ಬಿಗುವಾದ ಉಡುಪುಗಳೇ ವಾಸನಾಂಧರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿಯರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕತಿಗನುಸಾರ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾದೇವಿ ಇವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೇ ಅವರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ ತ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮೃತ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಏಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವ
!
ವಿದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾದರೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ ತದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉದಾಸೀನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ
.ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದೇ
?
ಲಂಡನ್ : ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಂಡಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕತ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕ ತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಸಂಸ್ಕ ತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ‍್ವಿಕ ಜೇಸಪ್ ಇವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ! - ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ

ರಾಂಚಿ : ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಎಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಮದ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಟಿಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ, ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ನೇಣುಹಾಕಿ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುವುದು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮದರಸಾಗಳನ್ನೂ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೋದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ?

ಬಂಗಾಲದ ಬರ್ಧಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಾಂಬ್‌ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಕರಣ
ಮತಾಂಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿ !
ಕೋಲಕಾತಾ : ಬರ್ಧಮಾನ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತಾಂಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಗಾಲದ ಒಂದು ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಮಾತ-ಉಲ್-ಮುಜಾಹಿದೀನ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಜನಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಳಸಂಚು ರಚಿಸಿತ್ತು, ಎಂದು ಆರಕ್ಷಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.